X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia - Administracja

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Forma studiów: niestacjonarne

Liczba semestrów:

Rekrutacja na rzecz Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Opłaty: Płatności i opłaty za studia II w WSKM w Koninie

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister, kierunku Administracja, w specjalności:

  • Administracja publiczna
  • Administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem wewnętrznym

CELE

  1. zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o administracji, prawie, bezpieczeństwie, polityce, socjologii, finansach, zarządzaniu;
  2.  przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych sferach funkcjonowania administracji publicznej i innych podmiotów administrujących;
  3. nabycie umiejętności stosowania prawa przez organy administracji publicznej i podmioty niepubliczne;
  4. przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, organizowania i kierowania zespołami ludzkimi, rozwiązywania problemów zawodowych poprzez zdobycie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
  5. przygotowanie do samodzielnego podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dzięki znajomości prawa i umiejętności jego stosowania w praktyce;
  6. dobra znajomość języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego);
  7. posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu administracji i prawa w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu;
  8. wypracowanie postawy zrozumienia potrzeby samodzielnego uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kierunku Administracja, po zrealizowaniu specjalności: Administracja publiczna lub Administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem wewnętrznym, dzięki osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych i niższych stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej (rządowej  i samorządowej), a także wszelkich innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym organizacjach pozarządowych, współpracujących z administracją publiczną oraz organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej. Potrafi samodzielnie wyznaczać swoje zadania w kontekście celów organizacji i charakterystyki zajmowanego stanowiska. Jest w stanie przyjmować funkcję lidera w zespołach pracowniczych.  Umiejętności nabyte w czasie studiów pozwalają mu przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących społecznościom lokalnym i regionalnym. Absolwent potrafi odnaleźć się na rynku pracy, czemu służy praktyka w czasie studiów (łącznie trzymiesięczna). Rozumie przy tym konieczność przekwalifikowania się, posiadając świadomość nieustannej potrzeby uzupełniania i pogłębiania swoich umiejętności zawodowych. Absolwent posiada ponadto odpowiednią wiedzę na wypadek podjęcia działalności badawczej lub naukowej oraz dalszego kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich). Absolwent po zakończeniu II etapu edukacji na poziomie wyższym posiada wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania pracy w administracji. Oprócz tego potrafi działać w zmieniającej się rzeczywistości prawno-ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej. Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym ulokowane są w trzech powiązanych ze sobą sferach, mianowicie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W zakresie posiadanej wiedzy obszarem szczególnie pogłębionym są nauki o administracji i prawo. Istotne uzupełnienie stanowi, niezbędna w aktualnych warunkach działania administracji, wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania publicznego. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonuje administracja, ale też zna jej otoczenie i uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne czy kulturowe. Posiada wiedzę niezbędną dla praktycznego funkcjonowania w życiu zawodowym. Efektem kształcenia jest nie tylko zdobycie szerokiej i uporządkowanej wiedzy, ale także umiejętności, które są niezbędne w życiu zawodowym. Jest to zdolność rozwiązywania pojawiających się problemów, które dotyczą sfery prawnej, organizacyjnej czy społecznej funkcjonowania administracji, z zachowaniem zasad etycznych.

Absolwent potrafi wykorzystywać umiejętność samodzielnej analizy zgromadzonych informacji i danych. Potrafi także, w celu osiągnięcia efektywnej organizacji pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Zna język obcy na poziomie B2. posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania pracy zawodowej. Absolwent ma świadomość i potrzebę kontynuowania procesu kształcenia w życiu zawodowym. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizowaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi. Identyfikuje się ze służbą publiczną i utożsamia się z zasadą służebności administracji wobec państwa i obywatela. Uznaje, że w pracy zawodowej równie istotne jak wiedza i umiejętności jest postępowanie zgodne z normami etycznymi. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.