X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia - Pedagogika

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika będzie dysponował podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie posiadał umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Będzie posiadał umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

 • Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Oferta dodatkowa:

- moduł dodatkowy terapia pedagogiczna - sprawdź

Specjalności na kierunku Pedagogika:

 

Wybrane przedmioty:

Podstawy pedagogiki, Psychologia rozwojowa i osobowości, Podstawy komunikacji interpersonalnej, Teoretyczne podstawy wychowania, Współczesne problemy socjalne, Dydaktyka ogólna, Emisja głosu, Język obcy, Komunikacja z człowiekiem starszym, Animacja społeczno-kulturalna seniora w środowisku lokalnym, Podstawy gerontologii społecznej, Pomoc psychologiczna dla opiekuna osoby starszej, Psychologia człowieka starszego, Diagnostyka w doradztwie zawodowym i personalnym, Rynek pracy-określanie ścieżki kariery, Elementy prawa pracy, Poradnictwo zawodowe, Aktywizacja społeczności lokalnych dla zadań opiekuńczo-wychowawczych, Diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Podstawy prawne opieki i wychowania, Pedagogika opiekuńcza, Psychoterapia i socjoterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Diagnoza pedagogiczna w resocjalizacji, Pedagogika resocjalizacyjna, Psychologia penitencjarna, Wybrane problemy kurateli sądowej, Wybrane problemy prawa karnego i penitencjarnego, Anatomia, fizjologia i patologia narządu mowy, Ortodoncja, Wczesna interwencja logopedyczna, Neurologopedia, Surdologopedia z audiologią, Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, Komputerowe wspomaganie diagnozy i terapii logopedycznej, Rozwijanie myślenia i języka dzieci w przedszkolu, Drama i edukacja teatralna w pracy z dzieckiem, Pedagogika wychowania przedszkolnego, Pedagogika edukacji wczesnoszkolnej, Elementy terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, Projektowanie i organizowanie zajęć edukacyjnych w przedszkolu i szkole, Praca z dzieckiem zdolnym.

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza będzie mógł być zatrudniony jako:

 • pedagog w:
  • placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • niepublicznych placówkach opiekuńczych lub wychowawczych
  • środowiskowych ośrodkach opieki dla dorosłych
  • świetlicach środowiskowych
  • warsztatach terapii zajęciowej
  • ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej
  • w organizacjach pozarządowych i samorządowych

 

Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna znajdzie zatrudnienie w:

 • placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, placówkach dla nieletnich (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich), zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych, a ponadto będzie posiadał kompetencje do aktywnego i efektywnego uczestniczenia w różnych środowiskowych programach profilaktyczno-interwencyjnych;
 • jako wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • wychowawca w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;
 • pedagog  w placówkach wychowania pozaszkolnego,