X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia - Pedagogika

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika będzie dysponował poszerzonym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Będzie posiadał umiejętności prowadzenia badań, diagnozowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Przygotowany będzie do działalności prospołecznej  (np. w instytucjach dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego), samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent przygotowany będzie do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej; poradniach specjalistycznych; zakładach pracy; administracji państwowej i samorządowej; służbie zdrowia; instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości oraz w instytucjach rynku pracy.

 

Specjalności na kierunku pedagogika II stopnia:

Wybrane przedmioty:

Antropologia kulturowa, Współczesne problemy socjologii, Współczesne problemy psychologii, Pedagogika porównawcza, Pedeutologia, Współczesne determinanty socjalizacji, Globalizacyjne konteksty społeczno-kulturowe i edukacyjne, Młodzież jako przedmiot badań pedagogicznych, Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego, Projektowanie karier, Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi, Techniki negocjacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Metody i techniki pracy terapeutycznej i wychowawczej z rodziną, Rodzina z osobami niepełnosprawnymi, Wychowanie w małej grupie, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Prawne podstawy resocjalizacji dorosłych, Psychologia przestępczości, Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne, Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej, Podstawy gerontologii, Aktywizacja społeczna i kulturalna ludzi starszych, Problemy zdrowotne ludzi starszych, Psychologia starzenia się i starości, Praca opiekuńcza z ludźmi starszymi, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Pedagogiczne i psychologiczne koncepcje integracji wiedzy, Organizacja i kierowanie placówkami przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej, Kluczowe kompetencje nauczyciela, Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym, Zaburzenia i różnice w rozwoju dziecka, Psychologia żywienia, Epidemiologia żywieniowa, Edukacja zdrowotna w rodzinie, Żywienie kobiet w określonych stanach fizjologicznych, Problemy żywieniowe wieku rozwojowego.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent specjalności opiekuńczo-wychowawcza będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • niepublicznych placówkach opiekuńczych lub wychowawczych
 • środowiskowych ośrodkach opieki dla dorosłych
 • świetlicach środowiskowych
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej
 • w organizacjach pozarządowych i samorządowych

 

Absolwent specjalności resocjalizacyjna będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach interwencyjnych,
 • ośrodkach kuratorskich,
 • placówkach dla nieletnich (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich),
 • zakładach karnych,
 • aresztach śledczych,
 • służbach sądowych i więziennych,

a ponadto będzie posiadał kompetencje do aktywnego i efektywnego uczestniczenia w różnych środowiskowych programach profilaktyczno-interwencyjnych.

 

Absolwent specjalności socjoterapia będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej i pogotowiach opiekuńczych;
 • na stanowisku terapeuty zajęciowego w domach pomocy społecznej i ośrodkach pomocy społecznej
 • świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach mediacji
 • instytucjach ochrony i wspomagania zdrowia, sanatoriach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • instytucjach związanych z działaniami profilaktycznymi, socjoterapeutycznymi, psychoedakucyjnymi

 

Absolwent specjalności logopedia może być zatrudniony jako:

 • Logopeda w:
  • Placówkach wychowania pozaszkolnego
  • Placówkach zdrowia
  • Placówkach rehabilitacyjnych
 • prywatnym gabinecie logopedycznym
 • specjalista do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju.