X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji dla cudzoziemców

 

1. WYPEŁNIONA ankieta osobowa kandydata na studia I lub II stopnia – wzór ustalony przez uczelnię (dostępny na stronie www Uczelni).

Na studia I stopnia :

  1. zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne albo urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
  2. zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (wówczas dokument ten wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie.

Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:

- dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

- dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)

 

Na studia II stopnia lub studia podyplomowe:

  1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca dyplom, wraz z tłumaczeniem przysięgłym  na język polski sporządzonym przez tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.
  2. Zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia na język polski). Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.

2. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45Wersja elektroniczna fotografii na nośniku elektronicznym o wymiarach 20 X 25 mm
w formacie jpg, 300x400, w rozdzielczości 300 dpi, (płyta CD podpisana imieniem i nazwiskiem a plik ze zdjęciem znajdujący się na płycie o nazwie; nazwisko, imię) zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

3. 2 egzemplarze załączników do  umowy (można pobrać ze strony internetowej - Strefa kandydata/opłaty).

4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – z wyłączeniem osób, dla których nauka w szkole średniej odbywała się w tym języku – lub dokument z jednostki prowadzącej studia potwierdzający, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów,

5. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności(oryginał orzeczenia do wglądu) - tylko w przypadku osób niepełnosprawnych.

6. Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września  pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

7. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

8. 1 kopertę (format koperty C5) zaadresowaną zwrotnie + znaczek o wartości na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (+ wypełniony blankiet ZPO).

9. Biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych na okładce).

 

UWAGA

Dokumenty zagraniczne (oprócz dyplomu IB i świadectwa EB) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji,

Tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

W dniu podpisania umowy kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu) - kserokopia, oryginał do wglądu.